Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: czerwiec 2023r.

POJAZDY

Rozdział 3 - Badania techniczne pojazdów

Art. 81.

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6 – 10.

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanegodo zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu asilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

11a. Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5 – 10.

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu.

16. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami.

Art. 82.

1. Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu.

2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.

Art. 83.

1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 83a.

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że:

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

<5a. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.>

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kontroli pojazdów.

Dodany ust. 5a w art. 83a wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r . (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Art. 83b.

1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

4. (uchylony).

Art. 83c.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 84.

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta.

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6, stwierdzono:

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Art. 84a.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujących badanie oraz koszty wykonywania badań.

Art. 85.

1. Tramwaj i trolejbus podlegają odrębnym badaniom technicznym.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki, terminy i sposób przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostki wykonujące te badania, uwzględniając w szczególności:

Art. 86.

1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub stacje kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają uprawnienia stacji kontroli pojazdów wyłącznie w odniesieniu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą z przeznaczenia pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Gość
2016-11-28 07:27:12
Odpowiedzi: 0
czy ponoszekonsekencje za to ze nie zglosilem wterminiebadania technisznegdo starostwa pouplywie 30 dni
krzysiek
2016-12-26 20:41:07
Odpowiedzi: 0
To badaniae techniczne dla. Kiedy po zmianie dowód du rejestracyjnego kkupilem auto musze przerejestrowac kto mi wbije do kiedy wazne W.k.?
Gość
2017-01-02 12:41:44
Odpowiedzi: 0
czy jest przepis mówiący ile powinien wynosić czas przeglądu samochodu osobowego
Gość
2017-01-03 23:03:25
Odpowiedzi: 1
Czy w 2017 wchodzi w życie reforma, która nakładała kary dla tych, którym upłynął termin badania technicznego (kary pieniężne, oraz możliwość badania pojazdu tylko na wyznaczonej stacji w województwie)???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-06 16:53:57
Podłączam się pod pytanie bo nigdzie nic o tym nie ma. Tylko tyle, że miało to wejść. Ale w przepisach nawet nie widzę nic na temat spóźnień.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-16 15:27:29
Odpowiedzi: 0
czy to prawda że przyczepka lekka SAM podlega badaniom corocznym a przyczepka lekka "fabryczna" nie - podobno zmieniły się przepisy
Gość
2017-05-16 15:28:57
Odpowiedzi: 0
Czy to prawda że przyczepka lekka SAM podlega badaniu corocznemu a "fabryczna" nie - podobno zmieniły się przepisy
Gość
2017-06-07 12:03:47
Odpowiedzi: 0
Czy właściciel który sprowadził pojazd z kraju członkowskiego a ma na fakturze wpisane samochód używany uszkodzony podlega dodatkowemu badaniu technicznemu i jaki jest przepis co takiego przypadku!
Marian
2017-06-14 16:44:25
Odpowiedzi: 0
Czy wykonanie przeglądu technicznego w samochodzie osobowym w Hiszpanii jest ważne w Polsce.
Gość
2017-07-28 17:59:35
Odpowiedzi: 0
Czy mogę zrobić przegląd w innym województwie?
Gość
2017-08-02 06:21:26
Odpowiedzi: 1
czy przeglad techniczny moze byz wyknany w kazdym miescie cz tez tylko tam gdzie byl xarejestrowany prosze o odpowiedz! i dziekuje.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-13 21:20:59
W kazdym miescie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-17 09:18:33
Odpowiedzi: 1
Pierwsze badanie techniczne pojazdu z fabryczną instalacją gazową Po zakupie z salonu , kiedy powinno być przeprowadzone ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-13 21:22:17
Po roku od daty pierwszej rejestracji
Dodaj odpowiedź
kris
2017-08-28 18:23:20
Odpowiedzi: 2
CZY JEST POTRZEBA WYMIANY DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLEDU NA BRAK MIEJSCA NA PIECZATKI CZY TEZ MOZNA JEZDZIC Z ZASWIADCZENIEM O PRZEBYTYM BADANIU TECHNICZNYM?
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-10-13 21:24:45
Obowiązkiem jest do 30 dni od przeprowadzonego badania....aczkolwiek nie ma zadnej kary jak sie nie wymieni dowodu rej.w tym czasie
Gość
2017-10-13 22:18:38
Cieszy mnie to ponieważ odmówiono w urzędzie komunikacji wymiany dowodu rejestracyjnego ponieważ nie mam adresu zamieszkania,jestem osobą bezdomną.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-12 15:31:39
Odpowiedzi: 3
Czy można zrobić badanie techniczne za granicą. UE (auta osobowego, zarejestrowanego w Polsce)?
Odpowiedzi (3):
Gość
2017-10-13 21:26:01
Nie mozna.
Gość
2017-11-17 19:52:42
Można, sam tak zresztą zrobiłem jakiś czas temu - we Francji. Cały czas na polskich tablicach rejestracyjnych. Warunek - pojazd musi posiadać europejski numer homologacyjny w dowodzie rejestracyjnym (pole K).
Gość
2018-06-29 12:47:54
Nie można. Pojazd podlega BT w kraju rejestracji
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-30 23:59:36
Odpowiedzi: 0
Czy aktualne belgijskie badanie techniczne samochodu jest honorowane w Polsce podczas pierwszej rejestracji auta?
Janusz
2017-11-14 23:22:07
Odpowiedzi: 0
Zgłosiłem dziś do rejestracji samochód MB B200 CDI z wszystkimi dokumentami, ważnym francuskim przeglądem do 31.05.2018r. oraz ważną polisą OC. Wodzisławski Wydział Komunikacji odmówił mi przyjęcia dokumentów, gdyż w ich ocenie powinienem dostarczyć jeszcze przegląd techniczny, bo we Francji jest on ważny przez 2 lata a w Polsce mam na rok. Podkreślam, że mam ważny francuski przegląd. Jeśli nie przyjmą mojego wniosku o rejestrację to po prostu będę jeździć do czasu upływu ważności badań samochodem na francuskich numerach. Czy Starostwo może w takim przypadku odmówić rejestracji i czy mogę nim jeździć posiadając wszystkie niezbędne dokumenty bez polskich numerów??
Krzysiek
2017-11-19 13:46:16
Odpowiedzi: 1
W moim samochodzie nie działa regulacja świateł pod maską, regulować można je tylko z kabiny samochodu, czy takie auto przejdzie pozytywnie badanie techniczne?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-10-15 16:14:53
tak ,jeśli są ustawione poprawnie
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-12-07 12:46:58
Odpowiedzi: 0
Czy po kolizji, w której potrzebne jest badanie techniczne trzeba też robić badanie okresowe? Bo z tego co czytam, to nie, ale diagnosta upiera się przy tym, że okresowe też trzeba, ale nie umie podeprzeć się żadnym zapisem prawnym i mam wrażenie, że próbuje naciągnąć.
Maciej
2017-12-14 06:03:35
Odpowiedzi: 0
Witam! Czy możliwe jest przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu na obcych rejestracjach (fińskie tablice rejestracyjne) na terenie Polski?
Gość
2018-04-16 19:08:58
Odpowiedzi: 1
Mam umówiony termin rocznego przeglądu technicznego po 11 latach u stałych moich serwisantów w Polmocie na 25 kwietnia a termin w dowodzie mija 20 kwietnia (nawał prac w serwisie nie umożliwił wcześniejszego terminu.Czy muszę odwiedzić punkt kontroli przed 20-tym bez odbycia u serwisantów przeglądu technicznego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-12-12 12:29:16
tak, do 20 włącznie.
Dodaj odpowiedź
Piotr
2018-05-13 19:34:34
Odpowiedzi: 0
posiadam przyczepę SAM, DMC 1250kg, z hamulcem najazdowym, zarejestrowaną jako "przyczepa ciężarowa". Przyczepa służy do transportu jachtu. W zimie stoi na niej jacht, w lato po jego zwodowaniu przyczepa stoi na terenie portu jachtowego i nie jest używana. Ostatni przegląd w czerwcu ubiegłego roku. Przyczepa ostatni raz poruszała się po drodze publicznej w 2009 r /nie licząc wyjazdów na przeglądy/ Moje pytanie: Czy muszę robić coroczne przeglądy?. Czy mogę zrobić przegląd za dwa-trzy lata przed wyjazdem na drogę publiczną
Gość
2018-06-06 15:56:43
Odpowiedzi: 1
czy samochód osobowy - zabytkowy - posiadający LPG będzie przechodził przegląd zgodnie z punktem 6 art 81 - czyli samochody osobowe z LPG - przeglad coroczny - czy zgodnie z punktem 10. art 81 - jako samochód zabytkowy- z przeglądem bezterminowym ?
Odpowiedzi (1):
gość
2020-03-01 19:57:12
samochód zabytkowy nie może posiadać instalacji gazowe.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-06-23 18:38:59
Odpowiedzi: 0
Czy badanie techniczne pojazdu można wykonać w dowolnej stacji na terenie całego kraju niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu
Gość
2018-07-10 15:27:16
Odpowiedzi: 0
czy przyczepka kempingowa o masie calkowitej580kg musi miec przeglad techniczny
Gość
2018-12-01 16:33:40
Odpowiedzi: 0
przyjechałem na przegląd techniczny i pracownik dokonujący badanie zażądał kluczyki od auta bo będzie nim wjeżdżał na i podczas badania co uczynił. Ja nie chciałem się zgodzić to stwierdził że badanie zamyka z wynikiem negatywnym. Czy miał prawo?
Gość
2019-05-27 11:07:01
Odpowiedzi: 0
dlaczego po kolizji i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego na przeglądzie zapłaciłem za dwa badania za przegląd powypadkowy i za przegląd techniczny
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie