Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: wrzesień 2023r.

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

Rozdział 1 - Uprawnienia Policji i innych organów

Art. 129.

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ru-chem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojaz-dem i jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumen-tu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od-powiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;

2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej;

2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego zezwolenia;

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jaz-dy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w spra-wie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1);

7) wydawania poleceń:

a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;

8) uniemożliwienia:

a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alko-holu,

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub na-cisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdza-jącego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial-ności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,

d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych doku-mentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do bada-nia pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeź-wości kierującego;

9a) używania urządzeń rejestrujących;

10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1–3;

11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;

12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, słu-żących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;

13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem;

13a) występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzają-cy kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby;

14) pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych piloto-wanych zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego perso-nelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjal-nych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasa-dzie wzajemności, oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służ-bę wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kie-rowanie ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone w ust. 2.

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5 i 7–12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.

4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej pojazdu, jeżeli:

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;

2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojaz-du, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpie-czenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powodu-je uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środo-wiska;

4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z tego zezwolenia.

5. (uchylony).

Art. 129a.

1. Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:

– należy również do Inspekcji Transportu Drogowego.

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu.

Art. 129b.

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

Art. 129c.

1. Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku.

2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są upoważnieni do:

Art. 129d.

1. Osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą wykonywać, w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontrolę ruchu drogowego w stosunku do pojazdów:

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, osoby działające w imieniu zarządcy drogi są upoważnione do:

3. W celu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu osoby działające w imieniu zarządcy drogi, mające prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym pojazdem.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do osób działających w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Art. 129e.

1. Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowników zarządów dróg odbywa się na podstawie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

2. Art. 129 ust. 3 stosuje się odpowiednio do kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez osoby, o których mowa w ust. 1.

Art. 129f.

Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Art. 129g.

1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

– z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Inspekcja Transportu Drogowego:

3. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego przy pomocy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz jego delegatur terenowych.

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Art. 129h.

1. W zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1, rejestracji podlegają w szczególności:

2. W szczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach Inspekcja Transportu Drogowego może ujawniać naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 lit. a, również za pomocą urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi. W takim przypadku urządzenia te rejestrują w szczególności:

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu rejestracyjnego właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego, na podstawie danych i informacji:

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego, przetwarzając dane osobowe w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 129i.

1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadzasię przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.30)).

Art. 129j.

1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania laboratoryjnego albo osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania przeprowadzonego metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej metody.

4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 129k.

1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

[Art. 130.]

[1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.

1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów.

3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

3a. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

  • sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
  • warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
  • program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;
  • liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;
  • podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.]

Przepis uchylający art. 130 wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82).

Art. 130a.

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

5. (utracił moc).

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

5d. uchylony.

5e. uchylony.

5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c:

6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia.

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu.

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji.

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat.

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat.

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 130b.

1. Z każdego wypadku drogowego, w którym jest zabity, mającego miejsce w transeuropejskiej sieci drogowej, o której mowa w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Policja jest obowiązana sporządzić sprawozdanie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Policja przekazuje do Sekretariatu Krajowej Rady, o którym mowa w art. 140f, w terminie do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.

Art. 131.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz sprawnego jej przebiegu, określi, w drodze rozporządzenia:

2. Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

L00kas
2015-10-27 18:23:46
Odpowiedzi: 0
Witam ,mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego w taksówce nie ttzeba moeć fotelika samochodowego ? skoro ja jako pasażer muszę zapiąć pas to jak mam zabezpieczyć roczne dziecko w samochodzie ??????
Gość
2016-03-02 16:40:39
Odpowiedzi: 1
jakie są uprawnienia organów kontrolnych [policja,itd] na autostradzie prywatnej
Odpowiedzi (1):
Carlos
2016-03-04 16:18:28
Takie same jak na każdej innej drodze w kraju. Ta autostrada różni się od innej tylko tym że prywatna firma lub spółka partycypowała w kosztach jej budowy i w związku z tym posiada zyski z opłat za przejazdy.
Dodaj odpowiedź
Jan
2016-03-05 16:22:46
Odpowiedzi: 0
dzień dobry kiedyś była taka pozycja kodeksowa "Ruch Drogowy w Wydanie Prawnicze Z Komentarzem" pamiętam że był tam taki zapis który w komentarzu do znaku B32 / dzisiaj/- stop kontrola celna, kontrola drogowa, itd... a w komentarzu był zapis że zatrzymanie , w miejscu oznaczonym a jeśli takiego nie ma to przed znakiem jest obowiązkowe oraz że dalszą jazdę można kontynuować tylko wówczas jeśli otrzymamy zezwolenie/polecenie osoby uprawnionej . Szukam takiego zapisu dzisiaj i nie mogę go znaleźć , czyżby coś się zmieniło ? Może ktoś ma wiedze w tym zakresie?
Jacek
2016-03-29 18:07:11
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik MPK (inspektor) ma prawo do zatrzymywania i kontroli pojazdu (auta osobowego) jadącego np. buspasem???
Gość
2016-04-23 19:04:41
Odpowiedzi: 0
mam 31 lat.czy skuterem mog jezdzic na dowód osobisty?
Gość
2016-04-29 22:35:26
Odpowiedzi: 1
Czy podczas kontroli drogowej mam obowiązek dać do reki czy wystarczy że im okażę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-07 10:53:23
jak chcesz sobie przedłużyć kontrolę to wymyslaj głupoty, ale wystarczy, że np. nie trzymasz rąk na mierownicy podczas kontroli i nie wykonujesz polecen to mozesz sobie dodac 500zł i 6pkt do grzywny która i tak dostaniesz np za pasy lub telefon. Warto? moim zdaniem bez sensu. Policjant musi sprawdzic prawdziwość dokumentów, które posiadasz, pieczatki w dr czy npp holo w pj. po co robic sobie problemy, zje Ci te doku? wyrzuci do studzienki? nie te czasy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-17 19:42:35
Odpowiedzi: 0
Jaka jest podstawa prawna wystawienia mandatu przez policjanta za przekroczenie prędkości na drodze publicznej w przypadku,gdy pomiar radarem wykonuje osoba cywilna nie uprawniona do przeprowadzenia kontroli na drogach publicznych.
Gość
2016-11-04 16:08:38
Odpowiedzi: 0
Jak policje i ich wystawiane dokumenty można rozpoznać w odróżnieniu od działających przebierańców i lub prawdopodobieństwa tzw. chałturek?
Gość
2016-11-05 09:28:10
Odpowiedzi: 1
czy policiant moze skontrolowac skutera ktory na prywatnej posesji stal na stopkach,patrol przejechal kilka razy obok tej posesji a potem wjechal droga jest wylaczona z ruchu z powodu remontu mostu
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-08-22 16:26:03
Zależy w jakiej sytuacji, normalnie nie, ale jeżeli policjant powie że pojazd mógł uczestniczyć w przestępstwie to wtedy jak najbardziej tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-30 22:22:33
Odpowiedzi: 0
Czy po zatrzymaniu dow rejestracyjnego podczas kontroli drogowej (minął termin badania stanu technicznego pojazdu), policjant może żądać okazania karty pojazdu w celu odzyskania dow rejestracyjnego?
waldek
2017-03-19 17:39:49
Odpowiedzi: 0
jeżeli policja zatrzymamuje dowód rejestracyjny za zły stantechniczny pojazdu może taż wypisać za to mandat?
marek
2017-03-21 16:05:49
Odpowiedzi: 0
czy straż graniczna morze sprawdzić bagażnik w samohodzie
Mirek
2017-06-21 07:04:06
Odpowiedzi: 1
Samochód zaparkowałem ok. 2 m od przejścia dla pieszych - stan normalny w warunkach warszawskich - w miejscu nieoznakowanym zakazem parkowania i ostrzeżeniem o odholowaniu pojazdu. Miejsce nie utrudniało ruchu pieszych i pojazdów. Straż Miejska odholowała samochód na parking depozytowy. Oczywiście, nie posiadam żadnych zdjęć dokumentujących miejsce parkowania. Czy w tej sytuacji nie wystarczyłaby blokada koła? Analogiczne zdarzenie miało miejsce w Katowicach, ale tam założono blokadę.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-08-22 16:24:30
Mieli prawo odholować bo stwarzał zagrożenie, odległość parkowania od przejścia dla pieszych to 10m. Bardzo dobrze zrobili, zasłonił Pan przejście dla pieszych
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-26 23:36:04
Odpowiedzi: 0
art 137 ust 1 pkt CO OZNACZA Tv
Gość
2017-09-24 12:31:37
Odpowiedzi: 2
Proszę o podanie podstawy prawnej odnoszącej się do korzystania z pojazdów na numerach prywatnych nie oznakowanych np.(radiowóz) a wykonujących pracę dla policji.
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2017-09-24 15:08:28
Ale konkretnie o podstawę prawną czego chodzi. Samego faktu że może istnieć nieoznakowany radiowóz? To nie jest kwestia kodeksu drogowego. Jest takie coś jak: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Są też zarządzenia komendanta głównego policji i rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące różnych aspektów działania policji.
Gość
2017-09-24 16:26:12
3. W wyjątkowym przypadku może uczestniczyć w ruchu pojazd Policji niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz § 26 ust. 1 pkt 2.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-10 17:04:27
Odpowiedzi: 0
Czy żandarmeria wojskowa ma prawo kontroli dokumentów gdy niema Policjanta.
Gość
2017-11-13 11:14:05
Odpowiedzi: 1
Czy policjant ruchu drogowego może w ramach kontroli drogowej zażądać poddania się badaniu na zawartość alkoholu, bądź środka podobnie działającego?
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2018-03-23 17:05:47
oczywiście że tak (nie musi być to nawet policjant tzw. drogówki)
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-03-22 10:56:22
Odpowiedzi: 1
Nie mogę znalezć sposobu w jaki policjant zatrzymuje pojazd do kontroli
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2018-03-23 17:10:34
Jest to określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-04-12 17:09:31
Odpowiedzi: 2
W dalszym ciągu ustawa nie precyzuje, że policjant ma prawo zatrzymać kierującego i kazać mu dmuchać bez wyraźnego powodu. W dalszym ciągu jest zapis mówiący o "uzasadnionym podejrzeniu". moim zdaniem to wyraźnie się gryzie z "proszę się zatrzymać i dmuchać w alkomat".
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2018-04-13 22:08:05
wszystko zależy od definicji uzasadnionego podejrzenia. Jeśli po długim weekendzie albo w sobotnią noc wielu kierowców jedzie po alkoholu to czy można przyjąć że jest to uzasadnione podejrzenie? jeśli kierowca jedzie szybciej niz inni albo wolniej niz inni to czy można go podejrzewać? itd itp. przy właściwej interpretacji prawie zawsze mozna kogos podejrzewać.
Gość
2018-04-19 23:54:23
A gdzie tam jest napisane, żę to ma być uzasadnione podejrzenie wobec kierowcy? Bo z tego co zrozumiałem chodzi o dmuchanie przez osobę co do, której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem. Czyli jeśli dajmy na to policjant zauważył, że pasażer zamienił się miejscami z kierowcą.
Dodaj odpowiedź
TOMASZ
2018-10-04 17:58:46
Odpowiedzi: 0
CZY STRAŻ MIEJSKA MOŻE ZATRZYMAĆ SAMOCHOD JEST KIEROWCA PŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW DŻAJACYCH MOŻE ZATRZYMAĆ KIEROWCE SAMOCHODU JAK KIEROWCA PRZYJEŻDŻA SAMOCHÓD CZERWONYM ŚWIETLE MOŻE ZATRZYMAĆ ZAMOCHÓD STRAŻ MIEJSKA KIEROWCA ŁAMIE PRZEPISY RUCH DROGOWE .
TOMASZ
2018-10-04 18:06:23
Odpowiedzi: 0
czy straż miejska może jaki kirowaca złamał znak zakazu czy straż miejska może kierowce ukarać mandatem karnnym jak kieruje samochodem złamał zakaz wizdu strażnik może nałożyć mandat karnny CZY MOŻNA MANDAT ROZŁOŻYĆ NA RATY JEST TAK MOŻLIWOŚĆ MANDAT SPŁACAĆ RATAMI MOŻNA PŁACI KARTOM KRTDYTOWĄ MANDAT LEPIEJ GOTÓWKĄ
TOMASZ
2018-10-04 18:19:15
Odpowiedzi: 0
kiedy straż miejska może użyć siły fizycznej przeciwko drugiej osobie tura jest agreswna otoczenia zagraża zdrowiu lub życiu innym osobą woku niej tura osoba nie sucha się poleceń strażników może być żyta siła fizyczna przeciwko tej osobie nie wykonuje polecenia strażników miejskich lub policjantów fucjnarusze mogą straż lub policji nie tylko fucjnarusze policji mogą żyć środka przmusu bez pośredniego czli naczej użyć siły przeciko tej osobie stwarza grożenie lub nie wykomuje poleceń mówinych przez fucjnaruszy tylko policji lub straży miejskiej może użyć siły fizycznej ta osoba wyprowadzona na siłe z pomieszczenia turym się znajduje straż może użyć siły fizycznej ktoś nie polecen fucjnaruszy straż miejskie nie tylko straż
Paweł
2018-12-28 13:19:47
Odpowiedzi: 0
Czy funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymać pojazd Sił Zbrojnych?
jan
2019-02-18 17:31:37
Odpowiedzi: 0
co grozi kierowcy gdy nie zatrzyma się na drodze publicznej strażnikowi leśnemu
Gość
2019-04-15 12:37:50
Odpowiedzi: 0
CZY PRACOWNIK OCHRONY MOŻE KONTROLOWAĆ UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO PARKOWANIA NA TZW. KOPERTACH
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie