Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: marzec 2023r.

KIERUJĄCY

Rozdział 1a - Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a.

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".

[3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.]

<3. W ewidencji gromadzi się także dane o:

Nowe brzmienie ust. 3 w ar t. 100a wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82)

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

[Art. 100b.]

[1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:

 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 • adres zamieszkania;
 • rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
 • datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
 • datę ważności uprawnienia;
 • numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
 • ograniczenia dotyczące uprawnienia;
 • spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;
 • nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
 • dotyczące:
  • zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
  • cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
  • utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
  • zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
 • zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane;
 • zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • 14) (uchylony).

  2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:

  • wymienione w pkt 1–9 i 14 – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
  • wymienione w pkt 10:
   • w lit. a – odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,
   • w lit. b – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,
   • w lit. c – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
   • w lit. d – sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
  • wymienione w pkt 11 – podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
  • wymienione w pkt 12 – wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
  • wymienione w pkt 13 – kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

   3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

   4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.]

<Art. 100b.

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1:

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2, 3, 5, 7 i 9:

3. W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 4, 6, 8 i 10:

4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji:

6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji:

7. Dane, o których mowa w:

8. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.>

Nowe brzmienie art. 100b wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82).

Art. 100c.

[1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:]
<Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:>

[2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.]

<2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.>

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio.

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.]

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes prawny.>

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4a. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członRzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1 w art. 100c wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82).

Dodane pkt 14 i 15 w ust. 1 oraz nowe brzmienie ust. 2 i 3 w art. 100c wejdą w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82).

Art. 100d.

1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

2. (uchylony).

Art. 100e.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:

Dodane pkt 3a w ust. 1 i pkt 3a w ust. 2 w ar t. 100e wejdą w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82).

Pytania prawne (3):
Większe okno
Gość
2014-08-27 12:29:07
Odpowiedzi: 2
do jakiego wieku moge byc kierowca
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-12-11 13:00:30
A jak u Pana z obserwacją drogi i przepisami ? Dużo się zmieniło i o wielu rzeczach trzeba pamiętać ! Warto sobie przypomnieć tak ważne działy jak wyprzedzanie, omijanie, ruch związany z rowerzystami, ronda itp.
Gość
2014-12-11 13:04:44
Proszę również nie zapomnieć o przepisach ogólnych - co jest blokowaniem, tamowaniem ruchu, kiedy wolno jechać lewym ? Jak bezpiecznie zmieniać pasy oraz kiedy ostrożnie trzeba przejeżdżać obok innych pojazdów ! Szerokości i zdrowia :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-12 21:28:39
Odpowiedzi: 0
Witam,gdzie dokladnie znajdę zapis dotyczacego :zdalam egzamin, ale jeszcze nie mam wydanego prawa jazdy,czy mogę już bezpiecznie i bez ryzyka mandatu jeździc samochodem
Gość
2016-09-26 10:24:57
Odpowiedzi: 0
Witam, szukam wyraźnego punktu prawnego odnośnie konsekwencji lub ich braku w przypadku nie uaktualnienia danych personalnych w prawie jazdy (np. zmiana nazwiska, w ciągu 30 dni powinno się wymienić dokument na nowy, z nowym nazwiskiem, ale jeśli ktoś tego nie uczyni to....?) W kodeksie tego chyba nie znajdę, gdzie tego szukać? Pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie